Glossaries

Term Main definition
cross

Before the cross became a Christian symbol, it was already a universal sign of reconciliation, the synthesis between heaven and earth and the four directions. As a Christian symbol, it is found in various forms.

The Latin cross is the most common. Often the cross is also the basic shape of a Roman Catholic cemetery. In the Greek cross, the four arms are equal in length. Comes from the Gentiles, where the arms represent the four elements: earth, air, fire and water. The Calvary Cross is a Latin cross on three blocks or steps. It stands for loyalty, hope and love. Sometimes love is replaced by charity. A Botonee cross is named after the clover-shaped ends of the arms of the cross. the cross represents the trinity.

Crown with cross on palm branches is a symbol of the royal dignity of Christ. The palm branches are a reference to the entry into Jerusalem.

Nederlands:

Voordat het kruis een christelijk symbool werd, was het al een universeel teken van verzoening, de synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen. Als christelijk symbool wordt het in verschillende vormen aangetroffen.

Het latijnse kruis komt het meest voor. Vaak is het kruis ook de basisvorm van een rooms-katholieke begraafplaats. Bij het Griekse kruis zijn de vier armen gelijk van lengte. Afkomstig van de heidenen, waar de armen de vier elementen representeren: aarde, lucht, vuur en water. Het Calvariekruis is een Latijns kruis op drie blokken of treden. Het staat voor trouw, hoop en liefde. Soms wordt liefde vervangen door naastenliefde. Een Botonee-kruis is genoemd naar de klavervormige uiteinden van de armen van het kruis. het kruis representeert de drieëenheid.

Kroon met kruis op palmtakken is een symbool van de koninklijke waardigheid van Christus. De palmtakken zijn een verwijzing naar de intocht in Jeruzalem.

Synonyms: kruis