Glossaries

Term Main definition
heart

In Western culture, the heart mainly symbolizes religious and worldly love, think of a heart with thorns or a valentine heart.

Besides the cross, the heart is one of the most used symbols in the world. The meaning of the heart as a symbol differs per culture. In the East it is mainly associated with intelligence and wisdom.

In Christian symbolism, the heart generally refers to Jesus ("the sacred heart of Jesus") and is found in the open chest containing a heart with a flame. There are also hearts with a crown of thorns or surrounded by sun rays. A heart crowned with thorns is the emblem of the Jesuits. A heart surrounded by flames refers to religious inspiration. A heart with three nails through it and surrounded by a crown of thorns is the Christian 'Sacred Heart'.

In the Bible the heart is the 'inner man': "But the Lord said to Samuel, Look not on his form, nor the height of his stature, for I have rejected him; for it is not as man sees, for man look on the outlook, but the Lord looks on the heart. " (1 Samuel 16: 7).

In funerary use, the heart appears on many gravestones as a symbol. As a general symbol for love and marriage, but also in combination with the Anchor and Cross which together represent the main Christian virtues: faith, hope and love. It also symbolizes the bond with Christ.

Nederlands:

In de Westerse cultuur symboliseert het hart voornamelijk de religieuze- en wereldlijke liefde, denk aan een hart met doornen of een valentijnshart.

Naast het kruis is het hart een van de meest gebruikte symbolen ter wereld. De betekenis van het hart als symbool verschilt per cultuur. In het Oosten wordt het voornamelijk geassocieerd met intelligentie en wijsheid.

In de christelijke symboliek verwijst het hart in het algemeen naar Jezus (‘het heilige hart van Jezus’) en vindt men het terug in de geopende borstkas met daarin een hart met een vlam. Er zijn ook harten met een doornenkroon of omringd door zonnestralen. Een met doornen gekroond hart is het embleem van de Jezuïeten. Een met vlammen omgeven hart verwijst naar religieuze bezieling. Een hart met drie spijkers erdoorheen en omringd door een doornenkroon is het christelijke 'Heilig Hart'.

In de bijbel is het hart de 'innerlijke mens': "Doch de Heer zeide tot Samuël: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan." (1 Samuël 16:7).

In het funeraire gebruik komt het hart op menig grafsteen voor als symbool. Als algemeen symbool voor de liefde en huwelijk, maar ook in combinatie met het Anker en Kruis welke samen staan voor de voornaamste christelijke deugden: geloof, hoop en liefde. Tevens symboliseert het de band met Christus.

Synonyms: hart

Over ons

Shared Cemeteries gaat over (voormalig Nederlands) funerair erfgoed over de hele wereld en is een non-profit samen- werkingsverband dat zich inzet voor het delen van kennis en informatie.

Nieuwsbrief